Veelgstelde vragen (FAQ)

1. Mijn pensioen vanuit het pensioenfonds is toch zeker?

Nee, helaas niet. Het uiteindelijk te ontvangen bedrag aan pensioen is afhankelijk van de financiële prestaties van het pensioenfonds. Dus hoe de beleggingsresultaten zijn en welke kosten er in het fonds gemaakt worden. Maar ook het aantal mensen dat met pensioen is en hoeveel werkenden daar tegenover staan. De laatste tijd wordt er bij veel fondsen fors gekort op de uitkering van gepensioneerden en gaan de pensioenpremies voor werkgevers en werknemers omhoog.

2. Kan de werkgever kiezen waar hij de pensioenregeling onderbrengt?

Over het algemeen niet. Zo’n 90% van alle pensioenregelingen in Nederland loopt via pensioenfondsen. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden van de organisatie valt de werkgever via de CAO automatisch in een bedrijfstakpensioenfonds. Of de werkgever heeft een eigen ondernemingspensioenfonds of is aangesloten bij een beroepspensioenfonds. De werknemer is vervolgens verplicht aan dit fonds deel te nemen.

3. Kan de werkgever naast de pensioenfondsregeling zorgen voor extra pensioen?

De werkgever kan in veel gevallen wel kiezen voor een stukje extra pensioen voor de werknemers. Dit kan met een budgetneutrale aanvullende/excedent pensioenregeling. Deze regeling kan gebruikt worden om het pensioentekort te verkleinen of om eerder te stoppen met werken. De mogelijkheid tot extra pensioenopbouw hangt af van de fiscale pensioenruimte binnen de huidige pensioenfondsregeling.

4. Een pensioenfonds is toch solidair?

Niet echt. De premies van de werkenden worden gebruikt voor de pensioenuitkeringen aan de gepensioneerden. Maar op dit moment staan veel mensen op het punt met pensioen te gaan. Over het algemeen liggen de risico’s van veel lagere pensioenuitkeringen bij de jongeren. Dit is zeker het geval bij vergrijsde pensioenfondsen met relatief veel gepensioneerden.

5. Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre een pensioenfonds in staat is zijn huidige en toekomstige pensioenuitkeringen te betalen met het huidige pensioenvermogen. Veel fondsen kennen de laatste tijd een te lage dekkingsgraad ten opzichte van de norm van 105% van de DNB. Oorzaken voor deze lage dekkingsgraad zijn o.a. vergrijzing binnen de fondsen en slechte beleggingsresultaten. Een te lage dekkingsgraad leidt tot maatregelen als verlaging van pensioenuitkeringen en premieverhogingen. Hoe lager de dekkingsgraad, hoe groter het probleem.

6. Wat is een Premie Pensioeninstelling (PPI)?

De werkgever kan tegenwoordig, als hij niet verplicht is het pensioen onder te brengen bij een pensioenfonds, kiezen om de pensioenregeling onder te brengen in een PPI. Dit is een instelling waarbij de werknemer op een persoonlijke rekening zijn pensioen opbouwt op basis van beschikbare premie. Deze premie bestaat uit het bedrag dat de werkgever en werknemer gezamenlijk afdragen. Een juridisch onafhankelijk bewaarbedrijf bewaart de participaties van de individuele pensioenkapitalen en nog niet belegde pensioenpremies. Een PPI staat onder toezicht van de DNB.

7. Als ik als werkgever een pensioenregeling heb lopen hoef ik toch niets meer te doen?

Toch wel. Er bestaat voor de werkgever vanuit de Pensioenwet een informatie- en zorgplicht richting de werknemers. De werkgever moet kunnen laten zien wat hij gedaan heeft om de werknemers in begrijpelijke taal op de hoogte te brengen van hun persoonlijke pensioenopbouw. Sinds 2007 zijn er in de Pensioenwet strengere normen aan de communicatie van de pensioenregeling. Dit betekent dat alle werkgevers verplicht zijn werknemers van heldere informatie te voorzien betreffende hun eigen pensioen en nabestaandenpensioen.

8. Zijn werkgevers over het algemeen tevreden over hun huidige pensioenverzekeraar voor collectief pensioen?

Onderzoek toont aan dat ruim de helft van de werkgevers ontevreden is over de huidige regeling bij een pensioenverzekeraar. Dit heeft vaak te maken met onduidelijke en hoge kosten of het traag verwerken van mutaties. Ook zijn pensioenregelingen via verzekeraars vaak erg ingewikkeld. Zo’n 70% geeft aan bereid te zijn van pensioenuitvoerder te veranderen als er een beter alternatief is.

9. Kan ik mijn pensioen laten meeverhuizen als ik van baan verander?

Dat ligt aan de dekkingsgraad van het ‘oude’ pensioenfonds. Volgens de Pensioenwet mag een fonds met een dekkingsgraad onder de 100% niet meewerken aan een waardeoverdracht.

Onze partners